Polityka Prywatności

GAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorskiej 29, wypełniając obwiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.bellamisteria.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) prowadzonego przez GAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 29.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane osobowe zbiera i przetwarza GAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorskiej 29, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych Klientów jest GAIA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku , ul. Elewatorska 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000225494, o kapitale zakładowym 1400000,00 zł, NIP: 5422438603, REGON: 050586395 zwana dalej ADO lub Administrator danych osobowych.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez:
1) Numer telefonu: 856642307
2) Adres e-mail: rodo@gaia.pl
3) Adres pocztowy: GAIA Sp. z o.o. ul. Elewatorska 29, 15–620 Białystok

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH:

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego ADO zbiera i przetwarza dane osobowe osób fizycznych w związku z:
1) Rejestracją w biuletynie na stronie www.bellamisteria.com
2) Rejestracją konta w Sklepie internetowym i korzystaniem z tego konta;
3) Zawarciem umowy sprzedaży, w tym realizacją zamówienia i kontaktu z Klientem;
2. W przypadku rejestracji w biuletynie na stronie www.bellamisteria.com
1) Adres e-mail
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
1) Imię i nazwisko
2) Dane adresowe
3) Numer telefonu
4) Adres e-mail
4. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
1) Imię i nazwisko
2) Dane adresowe
3) Numer telefonu
4) Adres e-mail

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

ADO przetwarza Państwa dane osobowe:
1) w celu założenia i prowadzenia konta Klienta (realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w Sklepie internetowym) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru, kontakt w związku z realizacją zamówienia – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi;
4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
5) w celu promocji produktów własnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO
6) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez użytkownika (pliki Cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
7) w celu zbierania opinii związanych z jakością obsługi oraz dostarczanego towaru - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych:
1) przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w Sklepie internetowym – przez okres prowadzenia konta;
2) przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru, kontakt w związku z realizacją zamówienia - okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania);
3) przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
4) przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;
5) przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe w celu promocji produktów własnych – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego;
6) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez użytkownika (pliki Cookie) – do czasu ustania przyczyny biznesowej;
7) w celu zbierania opinii związanych z jakością obsługi oraz dostarczanego towaru - do ustania przyczyny biznesowej lub do wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie.

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

ADO zbiera dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Podanie przez Państwa danych:
1) niezbędnych do rejestracji konta jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w Sklepie internetowym; odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości zarejestrowania konta w Sklepie internetowym;
2) niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupu w Sklepie internetowym lub wystawienia faktury;
3) niezbędnych do podejmowania przez ADO działań marketingowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do otrzymywania informacji marketingowych od ADO; brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania Państwu informacji handlowych;

ODBIORCY DANYCH - PODMIOTY, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE:

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
1) pracownicy/współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
2) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług hostingowych, teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, usługi z zakresu płatności elektronicznych);
b) dostawcy usług prawnych, doradczych, księgowych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
c) dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych (jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie tego rodzaju informacji);
3) inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa
z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
2) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
3) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody (art. 7 RODO).
Dodatkowo przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Powyższe prawa mogą Państwo realizować między innymi poprzez:
1) kontakt e-mailowy wysyłając żądanie na adres: rodo@gaia.pl
2) kontakt pocztowy wysyłając żądanie na adres: GAIA Sp. z o.o. ul. Elewatorska 29, 15–620 Białystok

ZAUFANI PARTNERZY

ADO jest upoważniony do przekazywania Państwa danych osobowych swoim zaufanym partnerom. Zaufanym Partnerem jest np. serwis wp.pl

PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa (decyzji bez udziału człowieka) w tym do profilowania.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo ADO informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionej podstawie przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
Jeżeli ADO przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych ADO wdrożył odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.